Haber Detayı
13 Eylül 2018 - Perşembe 12:50 Bu haber 4327 kez okundu
 
Özel Haber: Keşke Yunan kazansaydı diyenlerin dikkatine, Ecdadın hatırasını ATATÜRK kurtardı!
Osman Gazi türbesine Kral Konstantinin resmi asılmıştı. Şehzade mezarlarında İNSAN DIŞKISI vardı. Yunan askerleri müslüman mezarları ve evliya yatırlarına işiyorlardı.
TARİH Haberi
Özel Haber: Keşke Yunan kazansaydı diyenlerin dikkatine, Ecdadın hatırasını ATATÜRK kurtardı!

 

Keşke Yunan kazansaydı diyenlerin dikkatine!

 

 

Osman Gazi türbesine Kral Konstantinin resmi asılmıştı. 

 

 

Bursa İşgal Kuvvetleri komutanı Sofokles, Osman Gazi'nin türbesinde kolunu sandukaya dayayarak hatıra pozu veriyor, 8 Temmuz 1920.

 

 

Şehzade mezarlarında İNSAN DIŞKISI vardı. Yunan askerleri müslüman mezarları ve evliya yatırlarına işiyorlardı.

 

Atatürk'ü düşman görüp, hayallerinde yarattıkları Osmanlı profiline tapanlar bu fotoğrafları görünce belki bir durup düşünürler ya da düşünmeyi denerler.

 

 

Ecdadın hatırasını ATATÜRK kurtardı!

 

***

 

Bursa öğretmen okulu memuru Şefik beyin hariciye nezaretine mektubundan.

 

Bursa Erkek Öğretmen okulu memurlarından Mehmed Şefik Bey'in İstanbul'da Hariciye Nezareti'ne gönderdiği mektubun ışığında Yunan kuvvetlerinin Bursa’da yaptıkları:

 

 

HARİCİYE NEZARET-İ CELİLESİNE

 

Maruzdur:

Karîben avdet etmiş olduğum Bursa havalisinde idare-i işgaliye tarafından kasdî gayri kasdî îka‘ edilmekte olan müteaddid ve mütenevvi' fecâyi' ve mezâlime zamîmeten nefs-i kasaba dâhilinde vuku‘a gelip re‘yü'l-ayn müşâhede etdiğim mukaddesâta ma‘tûf bazı ta‘addiyât ile hukuk-ı düvel ahkâmına sarâhaten mugâyir ahvâl ber vech-i zîr arz olunur:

[Yakınlarda döndüğüm Bursa havalisinde işgal yönetimi tarafından kasten veya kasıt olmayarak işlenmekte olan çeşitli facia ve zulümlere ilave olarak Bursa içinde gözümle gördüğüm mukaddesata yönelik düşmanlıklar ile devletler hukukuna apaçık aykırı durumlar aşağıda arz olunur]

 

1-Müessis-i Saltanat Cennetmekân Sultan Osman Han-ı Evvel hazretlerinin türbe-i mübârekeleri medhal-i hâriciyyesine Kral Kostantin'in defne dalları ile çerçevelenmiş büyük kıt‘ada resmi ta‘lîk edilmişdir. Türbe-i mezkûre havlısı dahi muhabere kıta‘âtı tarafından işgal edilmiş olmağla bahçedeki şehzâdegân merâkıdi üzerinde mevadd-ı mündefi‘a-i insaniye nişâneleri görülmekdedir.

[Saltanatın ve Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi'nin türbesi girişinin dışına Kral Kostantin'in defne dallarıyla çerçevelenmiş büyük ebatlı resmi asılmıştır. Türbe avlusu da savaş birlikleri tarafından işgal edilmiş olmakla bahçedeki şehzade kabirleri üzerinde insan dışkılarının izleri görülmektedir.]

 

2-Mekâbir-i İslâmiye ve merâkıd-i evliyâ üzerine asâkir-i Yunaniye neferâtı tarafından def‘-i hacet edildiğini müte‘addid defalar müşâhede etdim.

[Müslüman mezarları ve evliya yatırları üzerine Yunan askerleri tarafından işendiğini çok defa gördüm.]

 

3-Mesâcid-i İslâmiye'den bir kısmının kapılarına Kral Kostantin'in resmi ta‘lîk edilmiş ez-an-cümle Hoca Alizade Cami‘-i Şerîfi kapısına büyük kıt‘ada bir haç tersîm edilmişdir.

[İslam mescitlerinin bir kısmının kapılarına Kral Kostantin'in resmi asılmış ve Hoca Alizade Camii kapısına büyük boyda bir haç çizilmiştir.]

 

4-Daire-i Vilayet kapısına tâc-ı krâlî ve Yunan arması vaz‘ edilmişdir.

[Vilayet dairesi kapısına Yunan kraliyet tacı ve arması konulmuştur.]

 

5-İngiltere hükümeti tarafından Anadolu'ya sevk edilmek üzere Mudanya'ya ihrâc olunan üserâ-yı harbiyemiz Yunan hükümeti tarafından tevkîf edilerek bir seneyi mütecâviz bir zamandan beri hıdemât-ı askeriyede istihdâm edilmekdedir.

[İngiltere'nin serbest bıraktığı esirlerden Anadolu'ya gönderilmek üzere Mudanya'ya çıkarılan savaş esirlerimiz Yunan hükümeti tarafından tutuklanarak bir seneyi geçen bir zamandır askeri hizmetlerde çalıştırılmaktadır. ]

 

Dindaşlarımızın gözü önünde cereyan ederek vicdanlara nâ-kâbil-i tahammül bir bâr-ı ıztırâb tahmîl eden husûsât-ı mezkûrenin men‘i zımnında düvel-i mütehâbbe nezdinde protesto edilerek mevâkı‘-i mukaddesenin bî-taraf bir hükûmetin kontrolü altında jandarmamız tarafından işgâli çaresinin taharrî ve te‘mîni bâbında teşebbüsât-ı siyâsiyede bulunulmasını zât-ı sâmî-i fehâmet-penâhîlerinden istirhâm eylerim. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men-lehü‘l-emrindir.

[Dindaşlarımızın gözü önünde cereyan ederek vicdanlara tahammülü mümkün olmayan bir ıstırap yükleyen bu hususların engellenmesi için İtilaf Devletleri nezdinde protesto edilerek kutsal mekanların tarafsız bir hükümetin kontrolü altında jandarmamız tarafından işgali çaresinin araştırılarak sonuç alınması için siyasi girişimlerde bulunulmasını Dışişleri Bakanı'ndan istirham eylerim.]

 

 

12 Kânûn-ı Evvel sene 337

Bursa Darülmuallimîni sabık anbar ve ??? memuru Mehmed Şefik

Beykoz'da Ferid Bey Eczahanesi vasıtasıyla Mehmed Şefik Bey

Sinan Culuk.

 

 

 

 

Kaynak: Editör:
Yorumlar
Haber Yazılımı